Protocollen

Aannamebeleid

Dit protocol is het enige protocol dat expliciet wordt opgenomen in de schoolgids zodat u als ouder op de hoogte bent van ons aannamebeleid. Een kind wordt aangenomen door aanmelding via het aanmeldingsformulier.
Klik hier voor de pdf van het Aannamebeleid: Aannamebeleid 

 

Aandachtspunten ongevallen op school

Klik hier voor de pdf van de aandachtspunten ongevallen op school: Aandachtspunten ongevallen op school

 

Calamiteitenplan

Samen met de brandweer hebben wij de te volgen procedures vastgesteld.
Wellicht zal de school ook communiceren via internet ten tijde van een ramp/zwaar ongeval. Houd in dat geval ook de site van de school in de gaten.

Klik hier voor de pdf van het Calamiteitenplan: Calamiteitenplan

 

Dyslexie

Wij vinden het als school belangrijk om voor leerlingen die hardnekkige problemen met lezen en spellen hebben een duidelijk beleid op papier te hebben. Leerkrachten, ouders en andere belangstellenden kunnen hier lezen op welke manier wij deze leerlingen begeleiden.

Klik hier voor het Dyslexiebeleid: Dyslexiebeleid

 

Gedrag en pesten

De Waterwilg is een Kanjerschool. Ons personeel is gecertificeerd en wordt intern en extern opgeleid om met de Kanjertraining te werken. In het gedrags- en pestprotocol leggen wij vast hoe omgegaan wordt met gedrag. Wij zorgen voor een veilige sfeer door grensoverschrijdend gedrag op een nette manier zorgvuldig aan te pakken.

Klik hier voor de pdf van het gedrag- en pestprotocol.

 

Hitte Protocol

Klik hier voor het hitte protocol: Hitte protocol

 

(Hoog)begaafdheid - Kangoeroegroep

Hier treft u het Protocol (Hoog)begaafdheid: Protocol Kangoeroegroep

 

Medicijngebruik

Dit protocol is bedoeld als leidraad voor besturen, directie en medewerkers op scholen.

Klik hier voor de pdf van het protocol Medicijngebruik: Model-standaardprotocol-medische-handelingen-op-school

 

Mediawijsheid

Er wordt op dit moment vanuit het ministerie van OCW gewerkt aan een nieuw curriculum en digitale geletterdheid is daar een onderdeel van. In het schooljaar van 2022-2023 wordt een studiedag ingepland om met het hele team een hernieuwde visie te vormen op het gebied van digitale geletterdheid. Daar zal ook een nieuw protocol uit voortkomen.

 

Meldcode

Iedereen die met kinderen en volwassenen werkt, moet bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld handelen volgens de stappen van de meldcode. Het gebruik van een meldcode is verplicht.

Klik hier voor de pdf van het protocol Meldcode: Protocol Meldcode en afwegingskader 2022

 

School en scheiding

In het protocol School en Scheiding wordt uitgelegd wie voor de wet ouder is van een kind, beschrijft hoe de school omgaat met de informatievoorziening aan niet-samenwonende ouders en formuleert een aantal richtlijnen voor de school en niet-samenwonende ouders ter voorkoming van misverstanden.

Klik hier voor de pdf van het protocol School en scheiding: School en scheiding

 

Schorsen en verwijderen

Scholen krijgen soms te maken met ernstig ongewenst of grensoverschrijdend gedrag van leerlingen en/of ouders. In zulke gevallen is het belangrijk dat de school handelend kan optreden en er maatregelen worden genomen die er toe leiden dat leerlingen tijdelijk of definitief van school worden verwijderd. Aangezien dit ingrijpende maatregelen zijn, is het van belang voor school, ouders en leerling dat hiervoor de juiste procedure wordt gevolgd. De Waterwilg heeft omwille hiervan een protocol Schorsen en verwijderen geschreven.

Klik hier voor de pdf van het protocol schorsen en verwijderen: Protocol Schorsen en verwijderen

 

Tijdpad PO-VO

Ieder schooljaar vormen wij een tijdpad voor de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Klik hier voor de pdf van het tijdpad PO-VO 2023-2024: Tijdpad PO-VO 2023-2024

 

Vervoersprotocol

Hier treft u het vervoersprotocol: Vervoersprotocol RKBS De Waterwilg

 

Verzuimprotocol

Bij afwezigheid van een leerling op school worden diverse stappen ondernomen. Hierover leest u meer in het verzuim protocol.

Klik hier voor de pdf van het verzuimprotocol: Verzuimprotocol

 

Wet op de Privacy (AVG)

Op De Waterwilg wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. We hebben op basis van de nieuwe wetgeving per 25 mei 2018 (AVG – Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming) de protocollen en procedures op bestuurs- en schoolniveau aangepast. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Informatie over leerlingen wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders/verzorgers daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. In het privacyreglement van Lucas Onderwijs is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Het reglement, het Protocol Sociale Media en de contactpersonen kunt u vinden op de site van Lucas Onderwijs