Onze visie

Veilige leeromgeving

De omgang tussen kinderen, het team en de ouders geschiedt op basis van wederzijds respect en vertrouwen. 

Dit is de basis voor het creëren van rust in de klas en een prettig schoolklimaat waarin ieder kind tot leren kan komen. Door de structuur, saamhorigheid en betrokkenheid wordt De Waterwilg ervaren als een kleine school waar iedereen zich welkom voelt. Gemeenschappelijke normen en waarden zijn samen met de MR opgesteld en vertaald naar onze leefregels van De Waterwilg. Deze leefregels hangen in elke klas en door de school heen, zodat iedereen kan zien en lezen waar wij met elkaar voor staan. Wij onderhouden nauw contact met ouders en zien hen als partners in de opvoed- en onderwijstaak. 

De Waterwilg is een Kanjerschool, dat wil zeggen dat het team geschoold is in Kanjertraining en elke leerkracht werkt volgens deze effectief bevonden methode. Het doel van Kanjertraining is de sfeer in de klas goed te houden of als dit nodig is te verbeteren. Kanjertraining beoogt sociale problemen zoals pesten te voorkomen of te verminderen en het welbevinden te vergroten bij de leerlingen.

 

Hoge kwaliteit

De Waterwilg is een school die zich blijft ontwikkelen om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan alle leerlingen.

De basisvakken en doorgaande leerlijn staan centraal. De leerkracht staat boven de methode en kijkt kritisch naar het lesaanbod. Zo wordt er op school gewerkt met het expliciete directe instructiemodel (EDI); een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen.

Doordat wij een grote school zijn, is er veel uitwisseling en samenwerking mogelijk binnen het team. Er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van ons team middels scholing, coaching, en collegiale consultatie. Daarnaast hanteert de directie een jaarlijkse gesprekscyclus.

De Waterwilg is toekomstgericht en gaat mee met vernieuwingen op het gebied van digitale geletterdheid. De kinderen profiteren hiervan in het lesaanbod, door bijvoorbeeld te leren programmeren en werken met het green screen.

Op De Waterwilg is ruim aandacht voor de zorg voor de leerlingen. Er is veel kennis en expertise in huis op het gebied van leer- en gedragsvraagstukken. Daarnaast zijn er ondersteuningsmogelijkheden op school in de vorm van intern begeleiders, remedial teachers, onderwijsassistenten, leraarondersteuners, plusklas-leerkrachten en een orthopedagoog. Voor het bewegingsonderwijs en muziekonderwijs zijn er vakleerkrachten aanwezig.

 

Persoonlijke groei

Op De Waterwilg bieden wij onderwijs op maat door oog te hebben voor het individu en diens kwaliteiten.

Ieder kind is anders en iedereen mag er zijn. De kinderen krijgen mogelijkheden aangeboden om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Wij gebruiken diverse leermiddelen passend bij de ontwikkeling. Zo werken de kleuters thematisch om de belevingswereld aan te spreken en leren zij op een spelende en ontdekkende manier. De leerkracht stimuleert en begeleidt hen hierin. Vanaf groep 3 werken de kinderen zowel digitaal als op papier en differentiëren wij naar het niveau van het kind. Er is voor alle kinderen mogelijkheid voor remediering en verrijking indien een kind dit nodig heeft. Naast dat de leerlingen de leerstof digitaal en op papier verwerken, vinden wij het belangrijk dat er kennis wordt overgedragen via bewegend leren.

De kinderen leren op De Waterwilg stap voor stap om zelfstandiger te worden en verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk. Wij leren hen inzicht te krijgen in hun eigen leerproces en te reflecteren op hun handelen. Wij beogen kinderen veel succeservaringen op te laten doen en zo zelfverzekerd de wereld in te gaan. Daarnaast is er ruimte om fouten te maken, want daarvan kun je veel leren.

Naast individueel leren de kinderen ook mét en ván elkaar door middel van coöperatieve werkvormen. Ook worden er adoptiegroepen gevormd waarbij een groep van een hoger leerjaar samenwerkt met een groep uit een lager leerjaar om elkaar te helpen, samen te werken en samen te leren. Kortom; De Waterwilg, waar je groeit met plezier!