Vrijaf vragen

Verlof voor enkele uren

Het kan zo zijn dat u slechts voor enkele uren verlof nodig heeft, omdat u een afspraak heeft met uw kind bij de dokter, tandarts, specialist etc. U dient dit uiterlijk de dag tevoren te melden via Social Schools.

Wij sturen kinderen uit de groepen 1 tot en met 6 onder schooltijd niet alleen naar huis.

Ieder ander verlof

Ouders van schoolgaande kinderen zijn verplicht zich te houden aan de vakantieperioden die de school vaststelt.
Vakanties en vrije dagen worden ruim van tevoren bekend gemaakt, zodat u daarmee bij de planning van uw vakanties rekening kunt houden.
Slechts in uitzonderlijke gevallen kan buiten de schoolvakanties vrij worden verleend.
Hiertoe dient een aanvraag gedaan te worden middels het invullen van een formulier (verlof) via Social Schools.

De directeur mag het aangevraagde verlof slechts op grond van de volgende criteria goedkeuren:

  • in gevallen waarin een werknemer volgens de gangbare CAO’s vrij krijgt.
  • door uw werkgever wordt u geen vakantieverlof toegekend tijdens de schoolvakanties. (een werkgeversverklaring is in deze vereist)
  • in gevallen van bijzondere familie omstandigheden. Bijzonder geldt hierin in de zin van een eenmalige gebeurtenis.
  • het lidmaatschap van een regionale of nationale selectie.
  • indien er sprake is van een eenmanszaak of seizoenbedrijf en men voor de inkomsten in belangrijke mate aangewezen is op arbeid tijdens de schoolvakanties.
  • in andere bijzondere gevallen kunt u zich wenden tot de directie.

NB in principe wordt er geen verlof verleend in de eerste twee weken van een schooljaar.

De directie is verplicht in geval van ongeoorloofd verzuim de leerplichtambtenaar van de gemeente Pijnacker Nootdorp op de hoogte te stellen.

Uw kind is leerplichtig vanaf het moment, dat het vijf jaar geworden is. Ook voor onze vierjarigen vragen wij u het verlofformulier in te vullen. Het rooster van vakanties, vrije dagen en regels voor vrijaf geven geldt ook voor de andere basisscholen in Pijnacker Nootdorp.

Traject na afwijzing van de aanvraag tot verlof

Indien uw aanvraag tot verlof wordt afgewezen door de directeur van de school, dan kunt u een heroverweging aangaande het verlof indienen bij de directeur. Aanvragen betreffende een langer verlof (b.v. een week vakantie ) legt de directeur altijd voor aan de leerplichtambtenaar.

Indien het verlof na heroverweging opnieuw wordt afgewezen en u bent het hier niet mee eens, dan kunt u tegen de beslissing van de directeur en/of de leerplichtambtenaar een bezwaarschrift indienen. De Gemeente kan u informeren over de zgn. Awb procedure. Als u een bewaarschrift wilt indienen, moet u dit doen bij degene die de beslissing heeft genomen, waar u het mee oneens bent. Een bewaarschrift moet worden ingediend binnen 6 weken nadat de beslissing aan u is verzonden en/of is overhandigd.

Van de gesprekken aangaande afwijzing van het verlof, wordt een verslag gemaakt. Dit verslag leggen wij voor aan de ouders en vragen hen te tekenen voor gezien, wordt er niet getekend dan noteren wij dat.