Overstap PO-VO

Tijdpad overstap naar het voortgezet onderwijs – RKBS De Waterwilg     Schooljaar 2017-2018

Datum Activiteit
juni groep 7 Bespreking pre-adviezen met ouders en leerling
woe 31-08 Informatieavond groep 8
do 28-09 en di 03-10 Startgesprekken schooljaar 2017-2018
ma 02-10 en di 03-10

 

 

Afname drempelonderzoek voor leerlingen met een VMBO-B, VMBO-B/K en VMBO-K advies.

Het drempelonderzoek bekijkt of een leerling in aanmerking komt voor leerwegondersteuning.

eind oktober/begin november Afname WISC

De WISC is een intelligentieonderzoek. Dit onderzoek wordt alleen afgenomen bij leerlingen die volgens de uitslag van het drempelonderzoek een leerachterstand op twee of meer leergebieden hebben, waarvan één van die twee leergebieden begrijpend lezen of rekenen is. Uit dit onderzoek volgt een IQ-uitslag die doorslaggevend zal zijn voor het krijgen van leerwegondersteuning.

ma 06-11 t/m vrij 17-11 Afname CITO B8: Begrijpend lezen, rekenen, woordenschat, spelling en AVI.
ma 11-12 Eerste rapport mee.
december U krijgt van ons een Scholenwijzer met scholen binnen regio Haaglanden en een lijst met passende middelbare scholen conform het advies van uw zoon/dochter. Met deze lijst kunt u zich oriënteren op scholen die u kunt gaan bezoeken.
ma 08-01 t/m vrij 10-02 Oriëntatie en aanmelding bij de VO scholen. Dit verschilt per regio.

Regio Haaglanden: het is belangrijk dat u zich oriënteert op meerdere scholen mocht u kiezen voor een school binnen regio Haaglanden (Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk). Tijdens de aanmeldperiode in februari 2018 dient u op het aanmeldformulier namelijk 5 of meer voorkeursscholen op te geven. Schrijft u minder dan 5 voorkeursscholen op, dan kan het zijn dat u door uitloting in de tweede aanmeldperiode terechtkomt.

Bij inschrijving geldt dat leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van hun eerste keuze of  kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van eerste keuze voorrang krijgen.

 

Regio Delft en  Zoetermeer: scholen binnen Delft en Zoetermeer hanteren geen voorkeurslijsten. U kunt zich inschrijven op 1 school.

 

U heeft als ouders de mogelijkheid om uw zoon/dochter in te schrijven op zowel scholen in regio Haaglanden, Delft als Zoetermeer.

woe. 17-01 Alle leerlingen krijgen het concept onderwijskundig rapport mee naar huis. De bijbehorende brief moet uiterlijk maandag 22-01 weer op school ingeleverd zijn.
do 25-01 en di 30-01 Gespreksmoment groep 8

Tijdens het gespreksmoment ondertekent u het definitieve schooladviesformulier. Met het schooladviesformulier geven ouders toestemming om de informatie van het onderwijskundig rapport te verstrekken aan de middelbare school die hun zoon/dochter kiest. Zolang u niet akkoord gaat met de inhoud van het Onderwijskundig Rapport en/of het adviesformulier, kan uw zoon/dochter zich niet aanmelden op een middelbare school.

27-01 t/m 23-03 Regio Delft en Zoetermeer starten met inschrijven bij de VO-scholen. Voor deze scholen geldt dat u uw zoon/dochter gedurende de hele periode kan inschrijven. Er wordt niet gewerkt met het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
vrij 02-02 Alle leerlingen ontvangen het definitieve schooladviesformulier met de unieke aanmeldcode.
zat 03-02 t/m vrij 09-02 Regio Haaglanden: start selectieperiode voor leerlingen van geregistreerde scholen, de zogeheten bijzondere inrichtingen (Topsport Talent, School voor Dans en Muziek, versneld/ verrijkt vwo en scholen met tweetalig onderwijs). Het gaat hier om scholen waarbij talentvolle scholieren het voortgezet onderwijs kunnen combineren met een op de beroepspraktijk gerichte vooropleiding zoals dans, muziek, of sport. De musicalklas van het ’s-Gravendreef valt niet binnen de bijzondere inrichting.
zat 10-02 t/m vrij 23-02 Regio Haaglanden: eerste aanmeldingsperiode leerlingen vmbo (LWOO), havo en vwo.

Let op: Indien u uw zoon/dochter inschrijft op een school binnen de regio Haaglanden (Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk) dan dient u op het aanmeldformulier 5 voorkeursscholen aan te geven.

Wat betreft de inschrijving: u schrijft uw zoon/dochter in op de school die u als eerste voorkeursschool heeft. Mocht uw zoon/dochter op deze school worden uitgeloot dan gaat deze school contact opnemen met de 2de voorkeursschool op het aanmeldformulier. U hoeft als ouder dan geen contact op te nemen met de school van de 2de keuze, dit wordt geregeld door de eerste voorkeursschool.

vanaf 02-04 Regio Delft en Zoetermeer: bericht van plaatsing van voortgezet onderwijs aan ouders.
woe 04-04 en eventueel don 05-04 Regio Haaglanden: loting en matching eerste aanmeldingsperiode voor leerlingen die niet geplaatst zijn op de school van eerste keuze.
vrij 06-04 Regio Haaglanden: bericht van plaatsing aan ouders en basisscholen van leerlingen eerste aanmeldingsperiode.
di 17-04 t/m do 19-04 Afname Centrale Eindtoets.
ma 09-04 t/m vrij 20-04 Regio Haaglanden: start tweede aanmeldingsperiode (oriëntatie en aanmelden). Deze periode is bedoeld voor leerlingen die niet zijn geplaatst op een van de 5 voorkeursscholen.
di 24-04 Regio Haaglanden: loting en matching leerlingen tweede aanmeldingsperiode. Tevens bericht van plaatsing aan ouders en basisscholen van leerlingen tweede aanmeldingsperiode.
vanaf 15 mei Uitslagen Centrale Eindtoets komen binnen.

De uitslagen worden zo snel mogelijk met de leerlingen en ouders gecorrespondeerd. Wij zijn echter afhankelijk van de post.

woe 04-07 t/m vrij 06-07 Regio Haaglanden: kennismakingsdagen op nieuwe school.

 

 

Van Basisonderwijs naar Voortgezet Onderwijs

De Waterwilg maakt bij de verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs gebruik van het digitale

overdrachtssysteem ‘Onderwijs Transparant’. Hier zijn alle scholen binnen de regio Haaglanden, Delft en Zoetermeer bij aangesloten. De overstap van leerlingen van het basisonderwijs naar het Voortgezet Onderwijs is een belangrijke stap in de schoolcarrière van leerlingen. Veel informatie die op de basisschool in de loop der jaren is verzameld rondom de leerling, moet overgedragen worden aan de ontvangende school. Toetsgegevens, gegevens over de schoolloopbaan en gegevens over begeleiding worden gecommuniceerd naar de school waarvoor de leerling is aangemeld. Veel van deze gegevens spelen ook een rol bij de bepaling van het vervolgonderwijs.

 

De leerkrachten van groep 8 maken in samenspraak met de intern begeleider en de directie voor

iedere leerling in groep 8 een onderwijskundig rapport (afgekort OKR). Dit rapport wordt gemaakt in het programma van Onderwijs Transparant. Als een leerling zich aanmeldt op een school van Voortgezet Onderwijs, kan de middelbare school door middel van een unieke code op het advies-

formulier van de leerling het OKR eenvoudig in het eigen administratiesysteem invoeren. Zo vindt

er een goede overdracht van gegevens plaats. Na 6 april 2018 kan de basisschool zien of en waar een leerling is ingeschreven. Hierdoor is het proces van aanmelding voor zowel de basisschool als het voorgezet onderwijs inzichtelijk.

Traject van advisering voor het voorgezet onderwijs

Het voorlopig advies

Elke school is bij wet verplicht een schooladvies uit te brengen. In de loop der jaren hebben wij een indruk gekregen van de leerprestaties en de leerlingenkenmerken van de leerlingen. In april van groep 7 maken de leerlingen de Entreetoets van Cito voor groep 7. Op basis van de meerjarige gegevens van het leerlingvolgsysteem van Cito, de resultaten van de methodetoetsen, de gegevens van de Entreetoets in groep 7 en op basis van de leerlingenkenmerken, formuleert de school het voorlopige schooladvies. De leerkrachten van groep 7, de intern begeleider en de directie komen voor iedere leerling samen tot een voorlopig advies. Dit advies is in juni met u gecommuniceerd.

Een bijstelling van het voorlopig schooladvies kan in de loop van groep 8 door de school gedaan worden indien de prestaties van een leerling een sterk stijgende of dalende tendens laten zien. Meestal zal dit gebeuren nadat in november de leerlingen van groep 8 de Cito-LOVS toetsen voor rekenen en wiskunde, begrijpend lezen, spelling en woordenschat (Cito B8) gemaakt hebben. Het formuleren van een schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs is een verantwoordelijkheid van de basisschool.

 

Leerwegondersteunend onderwijs

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) is voor vmbo-leerlingen die genoeg capaciteiten hebben

om een diploma te halen, maar daar wel extra hulp bij nodig hebben. VMBO-scholen kunnen zelf

bepalen hoe zij LWOO aanbieden, bijvoorbeeld door bijlessen, huiswerkbegeleiding of trainingen om een leerling beter te laten studeren. Vaak bestaan de klassen voor LWOO uit gemiddeld 15 leerlingen.

LWOO hoeft niet vier jaar te duren. Eén of twee jaar is ook mogelijk.

De Regionale Verwijzingscommissie beslist of de vmbo-school geld krijgt om een leerling extra begeleiding te geven. De commissie kijkt hiervoor naar de leerachterstand, de capaciteiten (IQ) en het gedrag van het kind. In de maand oktober maken de leerlingen die een VMBO Basis, VMBO Basis/Kader en VMBO-Kader advies hebben de Drempeltoets. De Drempeltoets is een toets die beoogt leerachterstanden te achterhalen. Indien een leerling op twee of meer leerstofgebieden een achterstand heeft die groter dan of gelijk is aan 25% (waarvan één leerstofgebied begrijpend lezen of rekenen is), zal er een speciaal onderzoekstraject doorlopen worden om vast te stellen of deze leerling in aanmerking komt voor LWOO.

 

Het definitieve advies en de Eindtoets

Vanaf schooljaar 2014-2015 is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor de Centrale Eindtoets beschikbaar. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor deze Eindtoets, die in samenwerking met Cito wordt gemaakt.

De Centrale Eindtoets wordt in april 2018 afgenomen. De toets wordt op papier afgenomen. De afnamedata in 2018 zijn: 17, 18 en 19 april 2018. Een deel van de leerlingen zal de toets digitaal maken. Dit betreft bijvoorbeeld leerlingen die vanwege dyslexie de toets met auditieve ondersteuning mogen maken of vanwege een specifieke onderwijsbehoefte. De digitale afnames zullen in dezelfde periode als de afnamedata van de papieren versie zijn.

De Centrale Eindtoets wordt in twee versies aangeboden: Basis en Niveau. Een toets die aansluit bij de vaardigheden van de leerling is voor de leerlingen prettiger om te maken en komt het resultaat ten goede. De Centrale Eindtoets Basis is geschikt voor leerlingen waarvan het schooladvies VMBO-GT, VMBO-T, HAVO of VWO is. De Centrale Eindtoets Niveau is geschikt voor leerlingen die naar verwachting doorstromen naar de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg van het VMBO.

Met de invoering van de verplichte Eindtoets in het primair onderwijs is het schooladvies leidend geworden. Het definitieve schooladvies brengt De Waterwilg in januari 2018 uit, zodat u uw kind tijdig kunt aanmelden voor het voortgezet onderwijs. Het schooladvies wordt opgebouwd door de gegevens van het Cito leerling volgsysteem ( leerjaar 3 t/m 8 ), de methoden gebonden toetsen en de menskenmerken van een leerling. Als een leerling de Eindtoets beter maakt dan het advies van de school, dan kan de basisschool het schooladvies heroverwegen. De heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies. In dit geval neemt de basisschool het initiatief om met de vo-school te overleggen of de leerling geplaatst kan worden in een ander brugklastype. Het is aan de vo-school of hiertoe over wordt gegaan.

Het kan ook zo zijn dat het er wordt beslist dat het schooladvies niet wordt aangepast. Immers de Centrale Eindtoets is een momentopname t.o.v. het leerlingvolgsysteem, dat een gedegen weergave is van de resultaten van een leerling door de schooljaren heen.

 

Het onderwijskundig rapport (OKR)

Zoals u hierboven hebt kunnen lezen, maken de leerkrachten van groep 8, in samenspraak met de intern begeleider en de directie, voor iedere leerling in groep 8 een onderwijskundig rapport in het programma van Onderwijs Transparant. Alle ouder(s)/verzorger(s) krijgen het onderwijskundigrapport ter inzage. Er wordt aan alle ouder(s)/verzorger(s) gevraagd het onderwijskundig rapport te controleren op de personaliagegevens. Het OKR biedt de ouder ook ruimte om hun visie te beschrijven. Wij adviseren ouders dringend om de inhoud van het OKR niet in zijn geheel met uw kind te bespreken. Informatie staat er in ‘volwassen’ taal en dit kan op een leerling toch anders overkomen.