Medezeggenschapsraad

Op elke school in Nederland is een MedezeggenschapsRaad (MR) actief. Ouders en het team van leerkrachten praten mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op de school. De MR doet dit aan de hand van haar algemene en bijzondere bevoegdheden. De algemene bevoegdheden bestaan uit:

  • het recht op informatie
  • het recht op overleg met het bestuur
  • het initiatiefrecht wat inhoudt dat de raad zelf onderwerpen kan aandragen die ze met het bestuur wil bespreken.

De bijzondere bevoegdheden zijn:

  • instemmingsbevoegdheid
  • adviesbevoegdheid.

Dit betekent dat het bestuur, voor bepaalde onderwerpen die wettelijk zijn vastgesteld, instemming of advies nodig heeft van de MR voordat een beslissing genomen kan worden. De Medezeggenschapsraad van de Waterwilg bestaat uit 4 teamleden en 4 ouderleden. De MR komt per schooljaar 6 keer bijeen om het functioneren van de school te bespreken. De MR van de Waterwilg bestaat uit 4 ouderleden en 4 teamleden.  

De MR is bereikbaar via mr@dewaterwilg.nl

Namens het team:

Gonnie de Groot
Judith Haring
Margreeth Slok
Martine Karskens

 

Namens de ouders:

Stefan Monnink Voorzitter
Luc Cohen
Kim van der Haar
Toney Hesselink

Om u zo goed mogelijk te informeren over de zaken waar wij ons als MR mee bezighouden, treft u bijgaand documentatie aan over ondermeer het jaarverslag (waar heeft de MR zich het afgelopen schooljaar mee bezig gehouden), het jaarplan (een overzicht van de onderwerpen en de vergaderdata van de MR) en de notulen van de vergaderingen. Om goed te kunnen functioneren hebben wij de hulp van de teamleden en de ouders nodig.

Notulen van de MR 

Notulen MR-vergadering 21-05-2019
Notulen MR-vergadering 05-02-2019
notulen MR-vergadering 13-12-2018
Notulen MR-vergadering 08-10-2018
Notulen MR-vergadering 18-06-2018
Notulen MR-vergadering 17-05-2018
Notulen MR-vergadering 19-03-2018
Notulen MR-vergadering 15-01-2018
Notulen MR-vergadering 02-11-2017
Notulen MR-vergadering 07-06-2017
Notulen MR-vergadering 11-05-2017

 Overige stukken MR

Medezeggenschapsreglement De Waterwilg
Huishoudelijk reglement mr de waterwilg
Ouder tevredenheidsenquete
Resultaten leerlingtevredenheidspeiling 2015-2016 
Resultaten oudertevredenheidspeiling 2015-2016