Medezeggenschapsraad

Op elke school in Nederland is een MedezeggenschapsRaad (MR) actief. Ouders en het team van leerkrachten praten mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op de school. De MR doet dit aan de hand van haar algemene en bijzondere bevoegdheden. De algemene bevoegdheden bestaan uit:

  • het recht op informatie
  • het recht op overleg met het bestuur
  • het initiatiefrecht wat inhoudt dat de raad zelf onderwerpen kan aandragen die ze met het bestuur wil bespreken.

De bijzondere bevoegdheden zijn:

  • instemmingsbevoegdheid
  • adviesbevoegdheid.

Dit betekent dat het bestuur, voor bepaalde onderwerpen die wettelijk zijn vastgesteld, instemming of advies nodig heeft van de MR voordat een beslissing genomen kan worden. De Medezeggenschapsraad van de Waterwilg bestaat uit 4 teamleden en 4 ouderleden. De MR komt per schooljaar 6 keer bijeen om het functioneren van de school te bespreken.

De MR is bereikbaar via mr@dewaterwilg.nl

Namens het team:
Anthonet Kempen
Dorien Boeljon
Maaike Koele
Martine Karskens
 
Namens de ouders:
Stefan Monnink Voorzitter
Luc Cohen
Toney Hesselink
Vacature MR lid

Om u zo goed mogelijk te informeren over de zaken waar wij ons als MR mee bezighouden, treft u bijgaand documentatie aan over ondermeer het jaarverslag (waar heeft de MR zich het afgelopen schooljaar mee bezig gehouden), het jaarplan (een overzicht van de onderwerpen en de vergaderdata van de MR) en de notulen van de vergaderingen. Om goed te kunnen functioneren hebben wij de hulp van de teamleden en de ouders nodig.

Notulen van de MR

Notulen MR vergadering 11-05-2022
Notulen MR vergadering 17-01-2022
Notulen MR vergadering 31-05-2021
Notulen MR vergadering 18-03-2021
Notulen MR vergadering 12-01-2021
Notulen MR vergadering 12-10-2020
Notulen MR vergadering 30-06-2020
Notulen MR-vergadering 25-05-2020

 Overige stukken MR

Medezeggenschapsreglement De Waterwilg