Introductie

Ons uitgangspunt is, dat het opvoeden van de kinderen een samenspel is tussen ouders en leerkrachten. De Waterwilg heeft naast het geven van goed onderwijs ook een opvoedkundige taak. Wij vinden een veilige en ontspannen sfeer op onze school erg belangrijk. De omgang tussen kinderen, het team en de ouders geschiedt op basis van wederzijds respect. De gezamenlijke verantwoordelijkheid komt tot uitdrukking in een goede wederzijdse informatieoverdracht en een open communicatie.
Het team heeft samen met de MR een waarden- en normenstelsel opgesteld. Het zijn de leefregels van de school. Geven ouders hun kind op voor De Waterwilg, dan conformeren zij zich aan de visie, missie en de afspraken die wij hebben. Dit betekent dat de regels door ouders en kinderen nageleefd moeten worden. Deze leefregels hangen in elke klas en door de school heen, zodat elke bezoeker kan zien en lezen waar wij met elkaar voor staan. In de groepen hangen de regels vertaald in kindertaal.

Onze leefregels zijn:
1. Aandacht voor je zelf en elkaar, de leefomgeving en het milieu
2. Aardig zijn voor elkaar
3. Eerlijk zijn
4. Samen spelen, samen delen
5. Van elkaar, voor elkaar
6. Vriendelijk en beleefd zijn
7. Respect hebben voor elkaar
8. Maak geen ruzie
9. Luister goed naar elkaar
10. Hou je aan de schoolregels.

Respect vinden wij zeer belangrijk. Wij zijn dan ook aangesloten bij de stichting tegen Zinloos Geweld. Bij de hoofdingang van de school en de dependance ligt de tegel van Lieve het lieveheersbeestje waardoor wij, met z’n allen, bewust blijven dat de school een veilige leefomgeving is waar iedereen zich thuis mag voelen.

Onze basisschool is een katholieke school. Dat betekent dat ons leven en werken in de school mede bepaald wordt door een christelijke levenshouding. Soms zal dit duidelijk aanwijsbaar zijn, wanneer wij stilstaan bij de tekst van de dagopening bij aanvang van de lessen, of wanneer wij een nadruk leggen op specifiek katholieke activiteiten zoals Kerstmis en Pasen. Vaak zal deze levensbeschouwing ‘verborgen’ aanwezig zijn. Vanuit onze methode Trefwoord, vertellen wij bijbelverhalen, maar ook verhalen die meer maatschappelijk van aard zijn, zodat het kind een leidraad mee krijgt om in het leven te kunnen staan. Wij vinden het belangrijk de normen en waarden vanuit onze identiteit mee te geven aan de kinderen.

De Waterwilg is een school in beweging. De kinderen die onze school bezoeken komen meestal met sterke bagage binnen. De uitdaging voor onze school ligt in het optimaal benutten en uitbreiden van deze bagage en in het ontwikkelen van andere competenties bij kinderen. Die andere competenties liggen op het vlak van de sociaal-emotionele, de motorische, de zintuiglijke, de communicatieve ontwikkeling en de ontwikkeling van creatieve vaardigheden. Voor elk kind moet er in ons onderwijs een uitdaging zitten. Wij willen kinderen leren zelfstandig te zijn en verantwoordelijkheid te dragen voor alles wat zij doen. Beweging is voor een school belangrijk en vernieuwingen kunnen niet uitblijven. Daarom houden wij in het schooljaar 2022-2023 onze visie opnieuw tegen het licht en gaan wij weer een slag slaan met het onderwerp digitale geletterdheid.

Komend schooljaar gaan wij ons ook verder ontwikkelingen op het gebied van ICT en internationalisering. Tijdens het Co Think-project is een fijne samenwerking ontstaan met Engeland, Finland, Zweden en Denemarken. Tijdens deze samenwerking is kennis gedeeld over programmeren, Snappet onderwijs, de inzet van digitale leermiddelen en het bewegend leren. Het project is een mooie manier om contact te houden met de samenwerkingspartners uit deze landen.
Het digitale onderwijs heeft een vaste plek binnen De Waterwilg. Bij ons onderwijs maken wij bij de kernvakken vanaf groep 4 gebruik van Snappet waarbij de ontwikkeling van de leerlingen dagelijks wordt gevolgd. Dit geeft de mogelijkheid om op ieder moment in het jaar een meting te doen en kinderen bij te sturen. In het schooljaar 2022-2023 wordt een nieuwe taal- en spellingmethode van Snappet geïmplementeerd. Daarnaast worden nieuwe leerkrachten opgeleid en begeleid in het werken met Snappet.

Als tegenhanger van ons digitale onderwijs besteden wij aandacht aan het bewegend leren en wordt de fijne motoriek in de klas en middels MRT goed in de gaten gehouden. De vakleerkrachten gym hebben in voorgaande jaren een mooie basis voor bewegend leren gelegd. Dit wordt komend schooljaar verder uitgebreid.

In de groepen 5 t/m 8 wordt gewerkt met moderne methoden voor Wereldoriëntatie. Dit wordt middels lesboeken en werkboeken aangeboden Bij de verwerking van de leerstof kunnen verschillende presentatievormen worden gebruikt, zodat alle 21st century skills een plek krijgen binnen het onderwijs. In ieder leerjaar komt leren programmeren aan bod. Het leren programmeren wordt ingezet door middel van programmeergames en robots zoals de BeeBot, de M-bot en de Makey Makey.

De Waterwilg vindt het belangrijk om leerlingen goed te begeleiden, te volgen en te helpen. Voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte hebben wij de SEN groep (Special Educational Needs). Wij hebben daarnaast remedial teaching gereserveerd om indien nodig ondersteuning aan leerlingen te kunnen bieden. De Waterwilg heeft een orthopedagoog in dienst en zij doet o.a. psychologische onderzoeken indien dit nodig is. Voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong hebben wij De Kangoeroegroep. Deze activiteit vindt plaats in het zgn. “ Handjeslokaal” waar ook de Pittige Plustorens en het Ontdekkasteel staan. De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 gaan elke vrijdag naar de Kangoeroegroep. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan elke maandag en/of dinsdagochtend naar de Kangoeroegroep.

De Waterwilg is een Gezonde school. Wij hebben in 2018 het vignet Gezonde School ontvangen met het accent op Natuur en Milieu. De prachtige natuureducatiezone, die in mei 2022 is opgeknapt, zal daar zeker toe bijdragen.

Ouders van de leerlingen van groep 1 t/m 8 kunnen de klas van hun kind volgen via Social Schools. Social Schools is een app waarmee ouders op een leuke en snelle manier op de hoogte worden gebracht van de activiteiten in een klas. Social Schools is gebruikersvriendelijk en de privacy is gewaarborgd. Het is een afgeschermde omgeving, alleen toegankelijk voor een bepaalde klas. De leerkracht is de beheerder. Iedere vrijdag wordt de nieuwsbrief van De Waterwilg met daarin de meest actuele informatie verstuurd.

De Waterwilg hanteert School op SEEF, een praktische verkeersmethode voor de groepen 1 t/m 8. Voor de verkeerslessen wordt soms hulp gevraagd aan ouders. Dit is een leuke manier om als ouder betrokken te zijn bij de school.
Wij hebben goed contact en overleg met diverse externe partijen. Bijvoorbeeld, door een goede overdracht met verschillende opvangorganisaties te realiseren. In het kader van passend onderwijs onderhouden wij nauw contact met betreffende externe specialisten.
Voor administratieve zaken, zoals overblijf, kunt u bij de administratie terecht. Als school zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheden. Wij spannen ons op tal van manieren in om u goed te informeren, maar zijn ook bereikbaar en aanspreekbaar voor individueel advies of het beantwoorden van uw vragen.

Het opvoeden en leren is, zoals al eerder beschreven, een samenspel tussen ouders en de school. Soms kunnen prestaties van uw kind, vragen bij u oproepen. In eerste instantie verzoeken wij u de groepsleerkracht van uw kind hierover te benaderen; hij of zij is de eerstverantwoordelijke persoon op dit terrein. In tweede instantie kunt u de intern begeleider met uw vragen benaderen.

Om goed onderwijs te kunnen blijven geven is het voor de school belangrijk om te weten wat u van de school vindt. Daarom wordt driejaarlijks een oudertevredenheidspeiling gehouden. De resultaten van de tevredenheidspeilingen, onder ouders, leerlingen en medewerkers kunt u op onze website lezen. U kunt als ouder op verschillende manieren betrokken zijn bij de school, bijvoorbeeld d.m.v. de inbreng van de Oudervereniging (OV) en de Medezeggenschapsraad (MR).

U kunt ook persoonlijk helpen bij onze activiteiten. Gedurende het schooljaar kunnen leerkrachten middels Social Schools een oproep doen om te ondersteunen bij diverse activiteiten. De vaste overblijfkrachten zorgen er met elkaar voor dat de kinderen tussen de middag op een professionele manier kunnen overblijven.

Gedurende het schooljaar vinden er tal van activiteiten plaats; de jaarlijks terugkerende en nieuwe activiteiten zijn terug te vinden op de schoolkalender.