Introductie

Waar de Waterwilg voor staat

Identiteit.. een bijzonder uitgangspunt
Onze basisschool is een katholieke school. Dat betekent dat ons leven en werken in de
school mede bepaald wordt door een christelijke levenshouding. Soms zal dit
duidelijk aanwijsbaar zijn, wanneer wij stilstaan bij de tekst van de dagopening
bij aanvang van de lessen, of wanneer wij een nadruk leggen op specifiek katholieke activiteiten
zoals Kerstmis en Pasen. Vaak zal deze levensbeschouwing ‘verborgen’ aanwezig
zijn. Vanuit ons nieuw gekozen project Trefwoord, vertellen wij bijbelverhalen,
maar ook verhalen die meer maatschappelijk van aard zijn, zodat het kind een leidraad
mee krijgt om in het leven te kunnen staan. Wij vinden het belangrijk de normen
en waarden vanuit onze identiteit mee te geven aan de kinderen.

Algemene uitgangspunten
Ons uitgangspunt is, dat het opvoeden van de kinderen een samenspel is tussen
ouders en leerkrachten. De Waterwilg heeft naast het geven van goed onderwijs
ook een opvoedkundige taak. Wij vinden een veilige en ontspannen sfeer op onze
school erg belangrijk. De omgang tussen kinderen, het team en de ouders geschiedt op
basis van respect.
Het team heeft samen met de MR een waarden en normenstelsel opgesteld. Het zijn
de leefregels van de school.
Deze leefregels hangen in elke klas en door de school heen, zodat elke bezoeker kan zien
en lezen waar wij met elkaar voor staan.
Onze leefregels zijn:

  1. Aandacht voor je zelf en elkaar, de leefomgeving en het milieu
  2. Aardig zijn voor elkaar
  3. Eerlijk zijn
  4. Samen spelen, samen delen
  5. Van elkaar, voor elkaar
  6. Vriendelijk en beleefd zijn
  7. Respect hebben voor elkaar
  8. Maak geen ruzie
  9. Luister goed naar elkaar 
  10. Hou je aan de schoolregels.

De gezamenlijke verantwoordelijkheid komt tot uitdrukking door een goede wederzijdse informatieoverdracht en een open communicatie.
Naast de leefregels heeft De Waterwilg eveneens een pestprotocol.
Zowel door de huisregels als het pestprotocol proberen we een opvoedkundig en onderwijskundig klimaat te creëren waarin kinderen zich veilig en geborgen voelen en waarbinnen zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Rustig optreden, een open en vriendelijke communicatie en het je houden aan afspraken en regels zijn een aantal zaken die ons helpen dit te realiseren.
De leerkrachten vervullen daarom een belangrijke voorbeeldfunctie, immers een goed voorbeeld doet goed volgen.
Een zeer belangrijk uitgangspunt voor ons is dat een kind met plezier naar school moet gaan.
De school dient een basis te leggen. Een basis voor het kind om zich in de maatschappij te kunnen ontplooien en daaraan een zinvolle verrijking voor zichzelf en voor de wereld om zich heen te kunnen geven.
Naast de verstandelijke ontwikkeling dienen alle facetten van het kind in het schoolgebeuren naar voren te komen. Hierbij denken wij aan de sociaal-emotionele, de motorische, de zintuiglijke, de communicatieve ontwikkeling en de ontwikkeling van creatieve vaardigheden. Wij willen kinderen leren zelfstandig te zijn en verantwoordelijkheden te dragen.
Door het onderwijs zodanig in te richten dat het afgestemd is op het ontwikkelingsniveau van het kind, kunnen de kinderen een ontwikkeling doormaken, die past bij hun eigen mogelijkheden.