ICT en digitale geletterdheid

Digitaal onderwijs heeft een vaste plek binnen De Waterwilg. Bij ons onderwijs maken wij vanaf groep 4 bij de kernvakken gebruik van Chromebooks en Snappet waarbij de ontwikkeling van de leerlingen dagelijks wordt gevolgd. Dit geeft de mogelijkheid om op ieder moment in het jaar een meting te doen en kinderen bij te sturen. In het schooljaar 2022-2023 wordt een nieuwe taal- en spellingmethode van Snappet geïmplementeerd. Daarnaast worden nieuwe leerkrachten opgeleid en begeleid in het werken met Snappet.

Snappet is een digitaal en adaptief onderwijsplatform waarmee De Waterwilg onderwijs op maat biedt voor ieder kind van groep 4 tot en met 8 voor de kernvakken: rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Onze leerlingen krijgen een Chromebook in bruikleen van Snappet, waarbij de ontwikkeling van de leerlingen door de leerkrachten dagelijks wordt gevolgd. Dit geeft de mogelijkheid om ieder moment in het jaar een meting te kunnen doen en kinderen waar nodig bij te sturen. De kinderen worden eigenaar van hun eigen leerproces doordat zij direct feedback krijgen op hun werk. Daarnaast bespreken de leerkrachten de resultaten op regelmatige basis met de leerlingen zelf. Ouders kunnen via een unieke code inloggen in het ouderdashboard om zo op de hoogte te blijven van de resultaten van hun zoon/dochter. Uiteraard besteden wij ook voldoende aandacht aan bewegend leren en wordt de fijne motoriek goed in de gaten gehouden.
De groepen 1 t/m 8 beschikken over Prowise-borden. Deze borden vormen een verrijking voor de onderwijssituatie. Leerkrachten illustreren hun lessen en leerlingen ondersteunen hun presentaties met Powerpoint of Prowise presentaties. De kleutergroepen beschikken over touchscreens. De kleuters kunnen op deze screens zelf werken en daarnaast digitaal klassikaal met elkaar naar bv. een prentenboek of een educatief tv-programma kijken.
Een leerling die digitaal geletterd is, kan effectief, efficiënt en verantwoord gebruik maken van ICT. Digitale geletterdheid vormt dan ook een onmisbare vaardigheid in de 21e eeuw. Digitale geletterdheid is opgebouwd uit de vaardigheden behorende bij mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden en computational thinking (het oplossen van problemen met behulp van technologie). Er wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen om de digitale geletterdheid bij onze leerlingen te bevorderen. ICT is niet een vak apart, maar wordt geïntegreerd in het lesprogramma.

Op De Waterwilg besteden wij veel aandacht aan digitale geletterdheid door leerlingen te laten werken met verschillende tools zoals de Beebot, Makey Makey, Scratch, Lego WeDo en Micro:Bit. Ook bieden we digitale vaardigheden geïntegreerd aan in onze lessen om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. In de groepen 5 t/m 8 werken wij met een methode voor Wereldoriëntatie. Bij de verwerking van de leerstof worden verschillende (digitale) presentatievormen gebruikt, zodat alle 21st Century skills een plekje krijgen binnen het onderwijs. De 21st Century Skills bestaan uit vaardigheden op het gebied van kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, computational thinking, informatievaardigheden, ICT- basisvaardigheden, mediawijsheid, communiceren, samenwerken, sociale & culturele vaardigheden en zelfregulering.

De Waterwilg neemt deel aan het internationale project #Co-think, waarbij een nauwe samenwerking is ontstaan met scholen in Engeland, Denemarken, Finland en Zweden op het gebied van ICT en programmeren. In oktober 2015 mocht De Waterwilg de Lucasonderwijsprijs Primair Onderwijs 2015 in ontvangst nemen. De Lucas Onderwijs Prijs is een impuls voor ontwikkeling en innovatie.