21 Skills

ICT

Op De Waterwilg startte schooljaar 2014-2015 een pilot met tablets van Snappet in de groepen 5. Aanschaf mogelijk gemaakt door een subsidie aanvraag, die gehonoreerd werd bij 3 So te Den Haag. Ook startte er één  leerkracht de post HBO Media wijsheid. In januari1 2015 gingen er 2 leerkrachten naar de ITEM in Londen. Dol enthousiast kwamen zij terug. Een nieuwe ontwikkeling; het PRO Wise bord had zijn intrede gedaan. Op de NOT (de beurs voor onderwijzend personeel ) te Utrecht was er de mogelijkheid voor het overige personeel om kennis te maken met deze ultra moderne borden..

Hierna ging de ICT vernieuwing op De Waterwilg in een rap tempo. Na de meivakantie van 2015 werd de pilot van het werken op de tablets uitgebreid naar 1 groep 4 en 1 groep 7. Er kon door de leerlingen mee worden gedacht; grootte van het tablet, een los toetsen bord of niet, een zwarte omslag of een gekleurde, was het toetsenbord makkelijk te hanteren?
Leerkrachten gingen op cursus voor de PRO Wise borden en het werken met de tablets.

Einde schooljaar 2014-2015 kwamen er 91 collega’s van Lucasonderwijs kijken naar de ICT op De Waterwilg. Er was ook een studiedag o.a. op de school voor directies.
En nu?

Nu werken de groepen 1 t/m 4 met Beebots, een geel gekleurde bij die geprogrammeerd kan worden en een route kan afleggen op een speelmat. Nu wordt er in de groepen 4 t/m 8 gewerkt op een groot formaat tablet met een gekleurde omslag, een vast toetsenbord en enthousiaste leerlingen.
Er hangen nu 5 PRO Wise borden, de wifi is uitgebreid, er is een ICT kring op de school en ..een nieuwe leerkracht gaat eveneens de post HBO Media Wijsheid volgen.

Volop ontwikkelingen op ICT vlak.

Klik hier voor de link naar Snappet: http://nl.snappet.org/

Op donderdag 8 oktober mochten Marijke Paap en Anneke Peters de Lucas onderwijs prijs 2015 in ontvangst nemen uit handen van clusterdirecteur Henk Wanders.

De Lucas Onderwijs Prijs is een impuls voor ontwikkeling en innovatie. Tevens ontvangt de winnende school een mooi beeld en een cheque van € 1000,-.

foto uitreiking lucas onderwijsprijs 2015

Juryrapport Lucasonderwijsprijs 2015 “RKBS De Waterwilg”

De jury heeft zich bij het nomineren van kandidaten voor de Lucasonderwijsprijs PO 2015 laten leiden door de vraag “Welke scholen vallen op, als het gaat om het verwerkelijken van de speerpunten uit het Strategisch Beleidsplan Lucasonderwijs 2014 – 2018?”

De school die de Lucasonderwijsprijs 2015 heeft gewonnen, laat zich kennen als een school waar een gedeelde visie op onderwijs leeft. Waar een gedeelde visie leeft op de rol die ICT kan spelen; niet om het onderwijs goed te maken, maar juist om het goede onderwijs te verstevigen. Waar ouders, in het gesprek over toekomstbestendig onderwijs, full partner zijn en waar de professional wordt aangesproken op zijn professionaliteit en inbreng bij het ontwerpen van onderwijs dat de kinderen in de 21ste eeuw verder brengt.
En toen…. kwam op 15 september 2015 de Rijksinspectie op bezoek en visiteerde de school aan de hand van het nieuwe toezichtkader, gedurende een lange dag. De Inspecteur oordeelde op alle onderdelen met “GOED”. Waarna het team – in de zelfde bijeenkomst – de uitnodiging om “EXCELLENT” te worden, sterk in overweging wilde nemen.
De Lucasonderwijsprijs Primair Onderwijs 2015 gaat naar de school van Marijke Paap, RKBS “De Waterwilg” te Nootdorp.

Namens het BMT-PO van Lucasonderwijs,

Henk Wanders, clusterdirecteur

Klik hieronder voor een reactie n.a.v. de prijs van Marijke Paap in het blad Leerkracht:

http://www.lucasleerkracht.nl/cgi-oic/pagedb.exe/show?no=1166&fromno=1160

Kanjerschool

Op school besteden wij niet alleen aandacht aan leervakken als rekenen, taal en spelling maar ook werken wij aan de sociaal-emotionele vaardigheden van uw zoon/dochter. Hierbij hanteren wij de methode ‘Kanjertraining’. Kanjertraining wordt gegeven in alle leerjaren. Hiermee geeft De Waterwilg invulling aan de Wet Actief Burgerschap en Sociale Integratie. Vrijwel alle leerkrachten hebben hiervoor een aparte opleiding tot kanjertrainer voor gevolgd. Daarnaast hebben twee leerkrachten de opleiding tot kanjercoördinator gevolgd. Zij waarborgen dat Kanjertraining een structurele plaats heeft in het lesrooster, ondersteunen leerkrachten waar nodig, geven incidenteel lessen Kanjertraining in verschillende groepen en informeren ouders over Kanjertraining. Op 4 november 2014 is de Waterwilg een Kanjerschool geworden.

Mei 2014 heeft de commissie van het Nederlands Jeugdinstituut 13 anti-pestmethodes positief beoordeeld. Tot de top 6 methodes behoort de bij ons op school gehanteerde aanpak ”Kanjertraining”.

In het rapport ‘Beoordeling anti-pestprogramma’s’ van het NJi staat: ‘De commissie beoordeelt deze training als een veelbelovend preventief en/of curatief programma om sociaalvaardig gedrag te stimuleren en sociale problemen (waaronder pesten) te voorkomen en/of te verminderen.’ Kanjertraining wordt door het Nederlands Jeugdinstituut erkend als een training:

  1. waarmee pesten kan worden aangepakt en het zelfvertrouwen kan worden verbeterd.
  2. waarmee leerlingen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling kunnen worden gevolgd.
  3. waarbij ouders nadrukkelijk worden betrokken.
  4. waarmee invulling wordt gegeven aan de Wet burgerschap en sociale integratie.

Kanjertraining gaat uit van de vijf basis-afspraken:

  1. Wij vertrouwen elkaar.
  2. Wij helpen elkaar.
  3. Niemand speelt de baas.
  4. Niemand lacht uit.
  5. Niemand blijft zielig.

Deze vijf basisafspraken zult u regelmatig terug horen in de verhalen van uw zoon/dochter. Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken wij bij de Kanjertraining gebruik van petjes met vier verschillende kleuren.

Klik hier voor de link naar het Kanjerinstituut: www.kanjertraining.nl

Kangoeroegroep

De Waterwilg streeft naar onderwijs op maat, ook voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong.
Sinds het schooljaar 2010-2011 is er op De Waterwilg een interne groep voor deze leerlingen de Kangoeroegroep. Doel van deze groep is om leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong extra uitdaging te bieden, buiten het normale werk van de eigen groep. Ook willen wij graag de leerlingen laten samenwerken met ontwikkelingsgelijken en de eigen leerkracht  ontlasten.

Het selecteren van deze kinderen gebeurt door de leerkrachten in de klassen, de intern begeleider en in samenspraak met de Kangoeroeleerkrachten. Daarbij moet  aan bepaalde criteria worden voldaan. Er wordt gekeken naar de prestaties op het LOVS van Cito, naar de didactische voorsprong, naar de werkhouding,  de prestaties van de methodetoetsen en er worden observaties gedaan. De leerlingen die in aanmerking komen voor de Kangoeroegroep gaan een aanloopperiode meedraaien. Daarna wordt deze periode geëvalueerd en wordt er gekeken of voortgang kan plaatsvinden.

Groepen 1 t/m 4

In het schooljaar 2016-2017 is de school met een nieuw concept van start gegaan. Meer ontdekkend leren, zelf ervaren, onderzoeken en logisch nadenken. Ook samenwerken en presenteren komen aanbod.

De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 komen iedere dinsdag 1 ½ uur samen in groepen van maximaal 18 kinderen.
Het werken a.d.h.v. uitdagende thema’s staat centraal, zodat er een langere periode dieper op de stof kan worden ingegaan. De leerlingen worden aangemoedigd om divergent te denken, eigen vragen te ontwikkelen en nieuwsgierigheid op te wekken, naar hoe dingen werken. Ook  zullen wij regelmatig met de kinderen naar buiten gaan of naar een museum toegaan om het thema te verankeren.

Eén keer in het schooljaar is er een inloopmoment voor ouders. Verder worden de ouders van de leerlingen van groep 1 t/m 4 geïnformeerd middels een nieuwsbrief per mail. Echter wij zullen steeds meer over gaan op het informeren via Klasbord
Tevens is het mogelijk om op afroep ondersteuning te realiseren t.a.v. Wetenschap en Techniek.

Groepen 5 t/m 8

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 gaan schooljaar 2018-2019 op de maandag naar de Kangoeroegroep.

Het aanbod is in andere  thema’s als voor de leerlingen van de groepen 1 t/ 4. Voor de groepen 8 komt b.v. ook leren leren, als thema aanbod. De leerlingen komen iedere maandag 1 ½ uur bij elkaar in het Kangoeroelokaal.

Vaardigheden die horen bij de 21 Century Skills zijn in deze groep leidend.  Daarnaast worden de leerlingen van de Kangoeroe groep uitgedaagd op hun werk en denk niveau. Ook gaan de 2 leerkrachten  in deze groep regelmatig met de kinderen naar buiten gaan of naar een museum toegaan om het thema te verankeren.

Op De Waterwilg zijn er 4 leerkrachten die de ECHA opleiding volgen of hebben gevolgd aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.

De opleiding is ontwikkeld in samenwerking met the European Council for High Ability ( ECHA ) Het is een wetenschappelijke opleiding  na afloop  ontvangt de cursist het diploma Specialist in Hoogbegaafdheid

SEN groep

Op de Waterwilg werken wij met een SEN groep. SEN staat voor Special Educational Needs. In het kader van het Passend Onderwijs is De Waterwilg schooljaar 2013-2014 een pilot gaan draaien.  De plot gaf daarbij aan dat er een zeer grote behoeft is naar een SEN groep. De SEN groep komt 3 keer per week bij elkaar. Elke bijeenkomst duurt 70 minuten en de leerlingen worden begeleid door een specifiek daarvoor aangestelde  leerkracht. In de groep zitten 6 tot 10 leerlingen met een zeer specifieke onderwijsbehoefte.

Een van de lokalen van Kindcentrum ZieZoo wordt door de SEN leerlingen gebruikt.

Topondernemers, het andere zaakvakonderwijs

In de groepen 5 tot en met 8 gaan de leerlingen aan de slag met de methode Topondernemers.  De Waterwilg heeft een beleidsplan ontwikkeld om de werkwijze en de doorgaande leerlijn te waarborgen. Sinds 2013-2014 wordt het beleidsplan vanaf groep 4 t/m groep 8 ingezet. Er zit een opbouw in het werken met deze methode. Deze methode voor wereldoriëntatie biedt de mogelijkheid kinderen de wereld om hen heen te laten ontdekken aan de hand van goed uitgewerkt en concreet ondersteunend thematisch onderwijs. In de vorm van opdrachtenkaarten komen geschiedenis, aardrijkskunde en natuureducatie op een nieuwe en verfrissende manier aan bod.

Kinderen worden met Topondernemers uitgedaagd om initiatief te nemen, samen te werken en creatief te zijn. Zo bouwen zij zelfvertrouwen op in het vinden van antwoorden op eigen vragen. Met Topondernemers leren zij deze zelfstandig te vinden. Kinderen krijgen bewust een grote verantwoordelijkheid op dit gebied, onder begeleiding van de leerkracht.

Een stappenschema (plankaart) kan de leerkracht en leerling helpen met het plannen en uitvoeren van een opdracht. Het stappenschema biedt ondersteuning bij het doornemen van een opdracht. Voor de leerlingen is het een goed middel om met de opdrachtkaarten te leren werken.

Met Topondernemers wordt de onderwijsinhoud over mensen, de natuur en de wereld in samenhang aangeboden. Ook onderwerpen uit andere leergebieden worden betrokken op de ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’. Activiteiten die veel voorkomen zijn: het lezen en maken van teksten, het meten en het verwerken van informatie in tabellen, tijdlijn en grafieken en het gebruik van beelden en beeldend materiaal. Met presentaties en werkstukken wordt het thema afgesloten, hierbij kan gedacht worden aan artikelen, collages, muurkranten, verslagen, folders, presentaties e.d.

De school wordt daarbij jaarlijks begeleid door Marcel van Oosterwijk van School in Balans.

Klik hier voor de link van Topondernemers: www.topondernemers.nu (voor ouders) of www.onlineklas.nl (voor leerlingen) De leerlingen krijgen van school hiervoor een link om hierop in te loggen. Klik hier voor de website van School in Balans: www.schoolinbalans.nl